Skip to content

1.AYANCIK FİLM FESTİVALİ
ULUSAL BELGESEL FİLM
YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
19-22 AĞUSTOS 2021

A) AMAÇ

1. Ayancık Film Festivali çerçevesinde, ulusal belgesel film yapımını özendirmek, gelişmesine
katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla
“Ulusal Belgesel Film Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı “NKSD”
olan “Nirengi Kültür Sanat Derneği” ve “Ayancık Belediyesi” tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ

“Ulusal Belgesel Film Yarışması”, 1. Ayancık Film Festivali kapsamında, 19 – 22
AĞUSTOS 2021 tarihleri arasında Ayancık’ta düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Yarışma ulusal belgesel filmlere açıktır.
2) Yarışma dili Türkçe`dir. Filmler orijinal dilinde çekilmiş ise Türkçe altyazılı olması zorunludur.
3)Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
4) Yarışmaya katılacak filmlerde süre sınırı yoktur.
5)Yarışmaya, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal yarışmalara
katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
6)Yarışmaya katılmak için son başvuru 6 AĞUSTOS 2021 CUMA günüdür.
7) Online başvurularda kabul edilen filmlerin kopyası ve başvuru formu festival arşivinde
saklanacaktır.
-En geç 6 AĞUSTOS 2021 CUMA gününe kadar www.ayancikfilmfestivali.com adlı web sitesine
online başvuru yapıp yüklenmesi gerekir.
8)Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar
10 – 15 Ağustos 2020 tarihlerinde basın, web sitesi (www.ayancikfilmfestivali.com) ve sosyal medya
aracılığıyla duyurulur.
9)Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.
10) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da
bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
11)Ulusal belgesel filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel
gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak
istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Ön jüri en az 2, ana jüri en az 3 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema
yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri,
gazeteci, belgeselci ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya
bakışları önemlibulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması
NKSD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 6 ulusal belgesel film yarışmaya seçilir. Festival komitesi ve ön jüri
kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce festival yönetiminden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını
yapar. Bu toplantıda kendilerine festival ve belgesel film yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri
çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, NKSD’nin belirlediği program ve koşulları dâhilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını festival
yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin
yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri
olamaz.
12) Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER

1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Ulusal Belgesel Filmi” belirler.
2) En İyi Belgesel Filme 5.000-TL parasal ödül ve Ödül Heykelciği verilir.
3) Finalist her film için 500-TL gösterim bedeli taktim edilecektir. “En İyi Ulusal Kısa Film” ve “En İyi
Ulusal Belgesel Film” seçilen eserlere ayrıca gösterim bedeli ödenmeyecektir.
4) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği
gereklidir.
5) Belgesel film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay
önce festival yönetimine başvurabilirler. Festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel
ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.
6) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal
kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden
fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince festival
yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
7) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı
olmalıdır.
8) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak veya bir temsilci göndermek
zorundadır. Ödül törenine; festival yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin
parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır.
9) Parasal ödüller en geç 31 ARALIK 2021 tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu
sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. NKSD başvuru formundaki
bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksalsorumluluk
imza sahibine aittir.
3) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan
gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4) Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı
çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da
program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
5) Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması
durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki
kurulmasına yardımcı olur.
6) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif
hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G) GENEL KOŞULLAR

1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi NKSD Yönetimi’ne aittir.
3) Bu yönetmelik NKSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla HAZİRAN 2021’de yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı NKSD Yönetimi’ne aittir.

ADRES: Yalı Mahallesi, Belediye Caddesi 4/A
Ayancık / SİNOP
WEB: www.ayancikfilmfestivali.com
MAİL: ayancikfilmfestivali@gmail.com

Bu yönetmeliği indirmek için tıklayın.

1. AYANCIK FİLM FESTİVALİ
ULUSAL KISA FİLM
YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
19-22 AĞUSTOS 2021

A) AMAÇ

1. Ayancık Film Festivali çerçevesinde, ulusal kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda
bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla “Ulusal
Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı “NKSD” olan
“Nirengi Kültür Sanat Derneği” ve “Ayancık Belediyesi” tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ

Kısa Film Yarışması, 1. Ayancık Film Festivali kapsamında 19-22
AĞUSTOS 2021 tarihleri arasında Ayancık’ta düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Yarışma ulusal kısa filmlere açıktır.
2) Yarışma dili Türkçe`dir. Filmler orijinal dilinde çekilmiş ise Türkçe altyazılı olması zorunludur.
3) Ulusal Kısa Film Yarışması’nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma) gidilmemiştir. Jüri
değerlendirmeyi, genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar.
4) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
5) Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
6) Yarışmaya, 1 OCAK 2020 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası
yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir.
7) Yarışmaya katılmak için son başvuru 6 AĞUSTOS 2021 CUMA günüdür.
8) Online başvurularda kabul edilen filmlerin kopyası ve başvuru formu festival arşivinde saklanacaktır.
-En geç 6 AĞUSTOS 2021 CUMA gününe kadar www.ayancikfilmfestivali.com
adlı web sitesine online başvuru yapıp yüklenmesi gerekir.
9) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 10-15
AĞUSTOS 2021 tarihlerinde basın, web sitesi (www.ayancikfilmfestivali.com ) ve sosyal medya
aracılığıyla duyurulur.
10) Ön jüri ve ana jüri, festival yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.
11)Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru
tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.
12)Ulusal kısa filmler, ön jürinin önerisi, filmin yapımcısının izniyle festival yönetimince özel gösterim
programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu
başvuru formunda belirtmek zorundadır.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Ön jüri en az 2, ana jüri en az 3 üyeden oluşur. Festival yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema
yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri
gazeteci, belgeselci ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya
bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival yönetimi, jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci,
yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması
NKSD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 6 ulusal kısa film yarışmaya seçilir. Festival komitesi ve ön jüri
kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce festival yönetiminden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını
yapar. Bu toplantıda kendilerine festival ve kısa film yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri
çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, NKSD’nin belirlediği program ve koşulları dâhilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, festival yönetiminin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını
festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin
yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar ön jüri ve ana jüri üyeleri
olamaz.
12) Ön ve ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER

1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Ulusal Kısa Filmi” belirler.
2) En İyi Ulusal Kısa Filme 5.000-TL parasal ödül ve Ödül Heykelciği verilir.
3) Finalist her film için 500-TL gösterim bedeli taktim edilecektir. “En İyi Ulusal Kısa Film” ve “En İyi
Ulusal Belgesel Film” seçilen eserlere ayrıca gösterim bedeli ödenmeyecektir.
4) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği
gereklidir.
5) Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, festivalin başlamasından en az bir ay
önce festival yönetimine başvurabilirler. festival yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel
ödül” ile ilgili olarak jüriyi bilgilendirir.
6) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal
kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden
fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda festival süresince festival
yönetiminin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
7) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile
tutarlı olmalıdır.
8) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak veya bir temsilci göndermek
zorundadır. Ödül törenine; festival yönetiminin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin
parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır.
9) Parasal ödüller en geç 31 ARALIK 2021 tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu
sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. NKSD başvuru formundaki
bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk
imza sahibine aittir.
3) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan
gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4) Filmler, jüriye ve izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı
çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da
program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
5) Festival yönetimine yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması
durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki
kurulmasına yardımcı olur.
6) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif
hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G) GENEL KOŞULLAR

1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi NKSD Yönetimi’ne aittir.
3) Bu yönetmelik NKSD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla HAZİRAN 2021’de yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı NKSD Yönetimi’ne aittir.

ADRES: Yalı Mahallesi, Belediye Caddesi 4/A
Ayancık / SİNOP
WEB: www.ayancikfilmfestivali.com
MAİL: ayancikfilmfestivali@gmail.com

Bu yönetmeliği indirmek için tıklayın.